دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2012 kestanecik [tr] kestanecik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] zehir zıkkım تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 müstenkif [tr] müstenkif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kefil [tr] kefil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sadistçe [tr] sadistçe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] vıcırdaşma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 muhtasar [tr] muhtasar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yangıncı [tr] yangıncı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 vârissiz [tr] vârissiz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 iç işleri [tr] iç işleri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 nakkare [tr] nakkare تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kuş kafesi [tr] kuş kafesi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kaypamak [tr] kaypamak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kuru kafa [tr] kuru kafa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kızlar [tr] kızlar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 Kıptîlik [tr] Kıptîlik تلفظ 0 رأی
18/01/2012 ödenti [tr] ödenti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 uzluk [tr] uzluk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yutturmak [tr] yutturmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yerlileşmek [tr] yerlileşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 keyifsizlik [tr] keyifsizlik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 mersingiller [tr] mersingiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 uyulmak [tr] uyulmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 noktalama [tr] noktalama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 lâzanya [tr] lâzanya تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yardımcı ders [tr] yardımcı ders تلفظ 0 رأی
18/01/2012 sevdalı [tr] sevdalı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 köpekleşme [tr] köpekleşme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 çalışan [tr] çalışan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 bahçede [tr] bahçede تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ