دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2012 inhibitör [tr] inhibitör تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 Kumanca [tr] Kumanca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 mazarrat [tr] mazarrat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kombine [tr] kombine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 mütehakkim [tr] mütehakkim تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 örgen [tr] örgen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yatışma [tr] yatışma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 meyusiyet [tr] meyusiyet تلفظ 0 رأی
30/01/2012 keskinletme [tr] keskinletme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 katafalk [tr] katafalk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 muttali [tr] muttali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2012 tembihleme [tr] tembihleme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2012 zürefa [tr] zürefa تلفظ 0 رأی
19/01/2012 temayül [tr] temayül تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2012 temayüz [tr] temayüz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 koka [tr] koka تلفظ 1 رأی
18/01/2012 nimbus [tr] nimbus تلفظ 0 رأی
18/01/2012 kirişhane [tr] kirişhane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 nakit kartı [tr] nakit kartı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 ısı cam [tr] ısı cam تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yüzü kara [tr] yüzü kara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 şerbetçi [tr] şerbetçi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yeniyetme [tr] yeniyetme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 modernleşmek [tr] modernleşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 nüktecilik [tr] nüktecilik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 papura [tr] papura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sekili [tr] sekili تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sarnıçlı [tr] sarnıçlı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 su tabakası [tr] su tabakası تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yanaşılmak [tr] yanaşılmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ