دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2012 kondansatör [tr] kondansatör تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yağmalanmak [tr] yağmalanmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 iğrendirmek [tr] iğrendirmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 şoke [tr] şoke تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 loşluk [tr] loşluk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 paspallık [tr] paspallık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 losyon [tr] losyon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 manifatura [tr] manifatura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 salıntılı [tr] salıntılı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kadran [tr] kadran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 işkembecilik [tr] işkembecilik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 zilsiz [tr] zilsiz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kıldırma [tr] kıldırma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 mukabele [tr] mukabele تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 pohpohlanma [tr] pohpohlanma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kocamanca [tr] kocamanca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 üçtaş [tr] üçtaş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yargı erki [tr] yargı erki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 konulu [tr] konulu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 iç güveyi [tr] iç güveyi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 sınanma [tr] sınanma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 pısırık [tr] pısırık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 ritmli [tr] ritmli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kınalı [tr] kınalı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 Kızık [tr] Kızık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yassı [tr] yassı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yan yan [tr] yan yan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 şekildaşlık [tr] şekildaşlık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yağır [tr] yağır تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 siyahımtırak [tr] siyahımtırak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ