دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2012 şahit olmak [tr] şahit olmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 murdar [tr] murdar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yârenbaşı [tr] yârenbaşı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 manifaturacı [tr] manifaturacı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 medlûl [tr] medlûl تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 mıknatıslanmak [tr] mıknatıslanmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kâğıtsı [tr] kâğıtsı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kamufle [tr] kamufle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 nihaî [tr] nihaî تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yoğrulmak [tr] yoğrulmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 üreticilik [tr] üreticilik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kavramlaşmak [tr] kavramlaşmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kümeleme [tr] kümeleme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 paydaş [tr] paydaş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 önceleme [tr] önceleme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 mes'ut olmak [tr] mes'ut olmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 inatçı [tr] inatçı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 urgan [tr] urgan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kıymetleşme [tr] kıymetleşme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 onar onar [tr] onar onar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kırkma [tr] kırkma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yiğitçe [tr] yiğitçe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 yadırgatmak [tr] yadırgatmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 pestil [tr] pestil تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 itinasızlık [tr] itinasızlık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 kaynatalık [tr] kaynatalık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 sosyal statü [tr] sosyal statü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 lâçkalık [tr] lâçkalık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 piyangocu [tr] piyangocu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/01/2012 ikinci el [tr] ikinci el تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ