دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2012 röportajcı [tr] röportajcı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kapüşon [tr] kapüşon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 meyane [tr] meyane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 soğumölçer [tr] soğumölçer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 mücrim [tr] mücrim تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 cızırtı [tr] cızırtı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 fısıltı [tr] fısıltı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 şistleşmek [tr] şistleşmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 nargiller [tr] nargiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 mekanize birliği [tr] mekanize birliği تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 liflemek [tr] liflemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 pastırmacı [tr] pastırmacı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yadırgama [tr] yadırgama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kayıngiller [tr] kayıngiller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yemişlik [tr] yemişlik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kazandırmak [tr] kazandırmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yivli [tr] yivli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yöneltilme [tr] yöneltilme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 millettaş [tr] millettaş تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 seçkinler [tr] seçkinler تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 pastil [tr] pastil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kenevir [tr] kenevir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 Lâpon [tr] Lâpon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 karımak [tr] karımak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yayık ağızlı [tr] yayık ağızlı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sıyanet etmek [tr] sıyanet etmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 örümceklenmek [tr] örümceklenmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 varaklama [tr] varaklama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kısıtlı [tr] kısıtlı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yabanî marul [tr] yabanî marul تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ