دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/01/2012 pederşahî [tr] pederşahî تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 mitral kapakçığı [tr] mitral kapakçığı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 usa vurmak [tr] usa vurmak تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 uca [tr] uca تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 parçalanma [tr] parçalanma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sürmelik [tr] sürmelik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sarı çiyan [tr] sarı çiyan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kertik [tr] kertik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 meşruten [tr] meşruten تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kaya tuzu [tr] kaya tuzu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sabahki [tr] sabahki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 nesiç [tr] nesiç تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kürnemek [tr] kürnemek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 ılgar etmek [tr] ılgar etmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yamalanış [tr] yamalanış تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 şahtur [tr] şahtur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sırnaşma [tr] sırnaşma تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kabullenme [tr] kabullenme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 iş günü [tr] iş günü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sandık başkanı [tr] sandık başkanı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 öğlenci [tr] öğlenci تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 ön ses [tr] ön ses تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 likör bardağı [tr] likör bardağı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 rey [tr] rey تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 yavrucağız [tr] yavrucağız تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 salgınlaşma [tr] salgınlaşma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sıyırtma [tr] sıyırtma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 rüzgârüstü [tr] rüzgârüstü تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 kantin [tr] kantin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/01/2012 sineklenmek [tr] sineklenmek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ