دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
19/01/2012 zürefa [tr] zürefa تلفظ 0 رأی
19/01/2012 tembihleme [tr] tembihleme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2012 temayül [tr] temayül تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2012 temayüz [tr] temayüz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 askeri darbe [tr] askeri darbe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 cehalet [tr] cehalet تلفظ 0 رأی
17/01/2012 topuz [tr] topuz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 temelli [tr] temelli تلفظ 0 رأی
17/01/2012 temenni [tr] temenni تلفظ 0 رأی
17/01/2012 git gide [tr] git gide تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 tasarı [tr] tasarı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 tasarı [tg] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ
17/01/2012 tez [tr] tez تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 harmonik [tr] harmonik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/01/2012 polinom [tr] polinom تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 felç [tr] felç تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 son dakika [tr] son dakika تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 tıkırtı [tr] tıkırtı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 triko [tr] triko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 sağanak yağış [tr] sağanak yağış تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 kızıl derili [tr] kızıl derili تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2012 boya badana [tr] boya badana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ