دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2009 petite-fille [fr] petite-fille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2009 tennis [fr] tennis تلفظ 0 رأی
04/01/2009 derrière [fr] derrière تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2009 devant [fr] devant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2009 pharmacie [fr] pharmacie تلفظ 0 رأی
04/01/2009 cinéma [fr] cinéma تلفظ 0 رأی
04/01/2009 supermarché [fr] supermarché تلفظ -1 رأی
04/01/2009 cauchemar [fr] cauchemar تلفظ 0 رأی
04/01/2009 correct [fr] correct تلفظ 0 رأی
04/01/2009 cousins [fr] cousins تلفظ 0 رأی
04/01/2009 cousin [fr] cousin تلفظ 1 رأی
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] rez-de-chaussée تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/12/2008 pomme de terre [fr] pomme de terre تلفظ -1 رأی
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] Marquis de Montesquiou تلفظ 0 رأی
20/12/2008 saisine [fr] saisine تلفظ 0 رأی
20/12/2008 rattraperai [fr] rattraperai تلفظ 0 رأی
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] Où puis-je prendre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/12/2008 elite [fr] elite تلفظ 0 رأی
20/12/2008 Où se trouve [fr] Où se trouve تلفظ 0 رأی
20/12/2008 angers [fr] angers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2008 Chevignon [fr] Chevignon تلفظ 0 رأی
20/12/2008 roulette [fr] roulette تلفظ 1 رأی
20/12/2008 Pavane [fr] Pavane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2008 inoubliable [fr] inoubliable تلفظ 0 رأی
20/12/2008 bourgeoisie [fr] bourgeoisie تلفظ 1 رأی
20/12/2008 framboises [fr] framboises تلفظ 0 رأی