دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/07/2009 aperçoit [fr] aperçoit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] Thonon-les-Bains تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] Jules Hardouin Mansart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] Volleyball de plage تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Montparnasse [fr] Montparnasse تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Compte-rendu [fr] Compte-rendu تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 rapport [fr] rapport تلفظ 3 رأی
06/07/2009 Recueil [fr] Recueil تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
06/07/2009 bouillabaisse [fr] bouillabaisse تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Villandry [fr] Villandry تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Bible [fr] Bible تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Maddox [fr] Maddox تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] Charles Bonnet تلفظ 0 رأی
06/07/2009 câlin [fr] câlin تلفظ 0 رأی
06/07/2009 spatial [fr] spatial تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Tintin [fr] Tintin تلفظ 0 رأی
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] Amélie Nothomb تلفظ 0 رأی
06/07/2009 élan [fr] élan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 Chenonceau [fr] Chenonceau تلفظ 0 رأی
05/07/2009 Chambord [fr] Chambord تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 Les Misérables [fr] Les Misérables تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 veloute [fr] veloute تلفظ 0 رأی
05/07/2009 Serviette [fr] Serviette تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/07/2009 Pouillac [fr] Pouillac تلفظ 0 رأی
05/07/2009 délicieuse [fr] délicieuse تلفظ 0 رأی
05/07/2009 l'amour [fr] l'amour تلفظ 3 رأی
05/07/2009 Bethléem [fr] Bethléem تلفظ 0 رأی
05/07/2009 insouciant [fr] insouciant تلفظ 0 رأی
05/07/2009 Cointreau [fr] Cointreau تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/07/2009 elix [fr] elix تلفظ 0 رأی