دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/07/2009 convaincante [fr] convaincante تلفظ 0 رأی
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] Christophe Rousset تلفظ 0 رأی
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] Légion d'honneur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/07/2009 envoie [fr] envoie تلفظ 0 رأی
09/07/2009 lises [fr] lises تلفظ 0 رأی
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] Morceau de Concert تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] Saint-Péyrau تلفظ 0 رأی
09/07/2009 image du jour [fr] image du jour تلفظ 0 رأی
09/07/2009 faux pas [fr] faux pas تلفظ 0 رأی
08/07/2009 David d'Angers [fr] David d'Angers تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Vinet [fr] Vinet تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] Isidore Lucien Ducasse تلفظ 0 رأی
08/07/2009 CERN [fr] CERN تلفظ 0 رأی
08/07/2009 sensation [fr] sensation تلفظ 1 رأی
08/07/2009 hameau [fr] hameau تلفظ 0 رأی
08/07/2009 cinq cents [fr] cinq cents تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Adam Gontier [fr] Adam Gontier تلفظ 0 رأی
08/07/2009 grenache [fr] grenache تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 tournedos [fr] tournedos تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Aneth [fr] Aneth تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 c'est pas ? [fr] c'est pas ? تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 cham [fr] cham تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] Michel Cluizel تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] Maréchal Niel تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Sarrasine [fr] Sarrasine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/07/2009 masculine [fr] masculine تلفظ 0 رأی
08/07/2009 L'Atelier [fr] L'Atelier تلفظ 0 رأی
08/07/2009 souhaitée [fr] souhaitée تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] Jean Auguste Dominique Ingres تلفظ 0 رأی
08/07/2009 Georges Seurat [fr] Georges Seurat تلفظ 0 رأی