دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] Nicolas Mahut تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2010 Laveaux [fr] Laveaux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] Laurent Ugo تلفظ 0 رأی
29/06/2010 Ipsen [fr] Ipsen تلفظ 0 رأی
29/06/2010 Maupassant [fr] Maupassant تلفظ 0 رأی
29/06/2010 équivalent [fr] équivalent تلفظ 0 رأی
29/06/2010 dulac [fr] dulac تلفظ 0 رأی
29/06/2010 tiersmondiste [fr] tiersmondiste تلفظ 0 رأی
29/06/2010 brésilienne [fr] brésilienne تلفظ 0 رأی
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] Regrettons beaucoup تلفظ 0 رأی
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] Frank Leboeuf تلفظ 0 رأی
29/06/2010 éteins [fr] éteins تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/06/2010 Emile Zola [fr] Emile Zola تلفظ 0 رأی
29/06/2010 m'appelle [fr] m'appelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Eric Dansault [fr] Eric Dansault تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] Société d'Emboutissage de Bourgogne تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Henri Wallon [fr] Henri Wallon تلفظ 0 رأی
24/06/2010 naît [fr] naît تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] Fos-sur-Mer تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] Abbaye Saint-Gervais تلفظ 0 رأی
24/06/2010 vidocq [fr] vidocq تلفظ 0 رأی
24/06/2010 réclament [fr] réclament تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Didier Drogba [fr] Didier Drogba تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] Etienne Bacrot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] Maxime Vachier-Lagrave تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 presenterai [fr] presenterai تلفظ 0 رأی
24/06/2010 parlaient [fr] parlaient تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 allaient [fr] allaient تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/06/2010 templion [fr] templion تلفظ 0 رأی
24/06/2010 Servier [fr] Servier تلفظ 0 رأی