دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2010 arcaica [it] arcaica تلفظ 0 رأی
14/04/2010 Padovanino [it] Padovanino تلفظ 0 رأی
14/04/2010 Papa Innocenzo XI [it] Papa Innocenzo XI تلفظ 0 رأی
14/04/2010 scorretta [it] scorretta تلفظ 0 رأی
14/04/2010 fondamentalmente [it] fondamentalmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2010 indicato [it] indicato تلفظ 0 رأی
26/03/2010 abbacchiamento [it] abbacchiamento تلفظ 0 رأی
26/03/2010 abbagliante [it] abbagliante تلفظ -1 رأی
26/03/2010 abbassabile [it] abbassabile تلفظ 0 رأی
26/03/2010 abbinabile [it] abbinabile تلفظ 0 رأی
26/03/2010 Pala Dozza [it] Pala Dozza تلفظ 0 رأی
26/03/2010 abbassamento [it] abbassamento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/03/2010 abbietto [it] abbietto تلفظ 0 رأی
24/03/2010 Radicali Italiani [it] Radicali Italiani تلفظ 0 رأی
24/03/2010 Partito Socialista Italiano [it] Partito Socialista Italiano تلفظ 1 رأی
24/03/2010 abbraccione [it] abbraccione تلفظ 0 رأی
24/03/2010 abbonarsi [it] abbonarsi تلفظ 0 رأی
24/03/2010 tornata [it] tornata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2010 mandato [it] mandato تلفظ 0 رأی
24/03/2010 annuale [it] annuale تلفظ 0 رأی
24/03/2010 edizione [it] edizione تلفظ 0 رأی
24/03/2010 quindicinale [it] quindicinale تلفظ 0 رأی
24/03/2010 Italia dei Valori [it] Italia dei Valori تلفظ 0 رأی
24/03/2010 bisettimanale [it] bisettimanale تلفظ 0 رأی
24/03/2010 controversia [it] controversia تلفظ 1 رأی
24/03/2010 tempestivo [it] tempestivo تلفظ 0 رأی
24/03/2010 PdL [it] PdL تلفظ 0 رأی
24/03/2010 PD [it] PD تلفظ 0 رأی
24/03/2010 bimensile [it] bimensile تلفظ 0 رأی
24/03/2010 consultazione [it] consultazione تلفظ 0 رأی