دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/09/2008 Hannibal Laguna [es] Hannibal Laguna تلفظ 0 رأی
19/09/2008 tablas [es] tablas تلفظ 0 رأی
19/09/2008 indecente [es] indecente تلفظ 0 رأی
19/09/2008 ochenta [es] ochenta تلفظ 0 رأی
19/09/2008 década [es] década تلفظ -1 رأی
19/09/2008 recreación [es] recreación تلفظ 0 رأی
19/09/2008 piezas [es] piezas تلفظ 0 رأی
19/09/2008 brisa [es] brisa تلفظ 0 رأی
19/09/2008 matiza [es] matiza تلفظ 0 رأی
19/09/2008 pone [es] pone تلفظ 0 رأی
19/09/2008 texturas [es] texturas تلفظ 0 رأی
19/09/2008 decidida [es] decidida تلفظ 0 رأی
19/09/2008 colección [es] colección تلفظ -1 رأی
19/09/2008 superposición [es] superposición تلفظ 0 رأی
19/09/2008 broche [es] broche تلفظ 0 رأی
19/09/2008 sofisticados [es] sofisticados تلفظ 0 رأی
19/09/2008 drapeados [es] drapeados تلفظ 0 رأی
19/09/2008 perfilan [es] perfilan تلفظ 0 رأی
19/09/2008 líneas [es] líneas تلفظ 0 رأی
19/09/2008 rasos [es] rasos تلفظ 0 رأی
19/09/2008 joyas [es] joyas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/09/2008 pequeñas [es] pequeñas تلفظ 0 رأی
19/09/2008 Escotes [es] Escotes تلفظ 0 رأی
19/09/2008 forman [es] forman تلفظ 0 رأی
19/09/2008 enseñan [es] enseñan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/09/2008 empolvados [es] empolvados تلفظ 0 رأی
19/09/2008 cristales [es] cristales تلفظ 0 رأی
19/09/2008 vestidos [es] vestidos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/09/2008 asimétricos [es] asimétricos تلفظ 0 رأی
19/09/2008 piernas [es] piernas تلفظ 0 رأی