دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2013 Hamartia [en] Hamartia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] Freytag's Pyramid تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Dibrach [en] Dibrach تلفظ 0 رأی
29/03/2013 ballow [en] ballow تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Anastrophe [en] Anastrophe تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Anacrusis [en] Anacrusis تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Allegoresis [en] Allegoresis تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Intertextuality [en] Intertextuality تلفظ 0 رأی
29/03/2013 zeugmatography [en] zeugmatography تلفظ 0 رأی
29/03/2013 waftage [en] waftage تلفظ 0 رأی
29/03/2013 dulosis [en] dulosis تلفظ 0 رأی
29/03/2013 teratism [en] teratism تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Recoct [en] Recoct تلفظ 0 رأی
29/03/2013 flogging [en] flogging تلفظ 0 رأی
29/03/2013 decasyllabic [en] decasyllabic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 quindecasyllabic [en] quindecasyllabic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 nanocephalous [en] nanocephalous تلفظ 0 رأی
29/03/2013 naupathia [en] naupathia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 latiplantar [en] latiplantar تلفظ 0 رأی
29/03/2013 halitus [en] halitus تلفظ 0 رأی
29/03/2013 famulus [en] famulus تلفظ 0 رأی
29/03/2013 fantod [en] fantod تلفظ 0 رأی
29/03/2013 fulgurant [en] fulgurant تلفظ 0 رأی
29/03/2013 ambry [en] ambry تلفظ 0 رأی
29/03/2013 keld [en] keld تلفظ 0 رأی
29/03/2013 gloze [en] gloze تلفظ 0 رأی
29/03/2013 throwster [en] throwster تلفظ 0 رأی
29/03/2013 gadarene [en] gadarene تلفظ 0 رأی
29/03/2013 clerisy [en] clerisy تلفظ 0 رأی
29/03/2013 weasand [en] weasand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ