دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2013 iridiagnosis [en] iridiagnosis تلفظ 0 رأی
30/03/2013 homolaterality [en] homolaterality تلفظ 0 رأی
30/03/2013 vicarage [en] vicarage تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/03/2013 iridologist [en] iridologist تلفظ 0 رأی
30/03/2013 iridodiagnosis [en] iridodiagnosis تلفظ 0 رأی
30/03/2013 ditch-like [en] ditch-like تلفظ 0 رأی
30/03/2013 drawbridge [en] drawbridge تلفظ 0 رأی
30/03/2013 Trichomonas vaginalis [en] Trichomonas vaginalis تلفظ 0 رأی
30/03/2013 concinnate [en] concinnate تلفظ 0 رأی
30/03/2013 Winnie Madikizela-Mandela [en] Winnie Madikizela-Mandela تلفظ -1 رأی
30/03/2013 candidly [en] candidly تلفظ 0 رأی
30/03/2013 Skurfing [en] Skurfing تلفظ 0 رأی
29/03/2013 cambist [en] cambist تلفظ 0 رأی
29/03/2013 acyanobleptlc [en] acyanobleptlc تلفظ 0 رأی
29/03/2013 acyanopsia [en] acyanopsia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 erythropsia [en] erythropsia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 chromesthesia [en] chromesthesia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 chromatopsia [en] chromatopsia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 castrametation [en] castrametation تلفظ 0 رأی
29/03/2013 poculiform [en] poculiform تلفظ 0 رأی
29/03/2013 psephitic [en] psephitic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 bordering [en] bordering تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Hypercatalectic [en] Hypercatalectic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Cleanth Brooks [en] Cleanth Brooks تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Kwame Anthony Appiah [en] Kwame Anthony Appiah تلفظ 0 رأی
29/03/2013 The Well-Wrought Urn [en] The Well-Wrought Urn تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Hamartia [en] Hamartia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 Freytag's Pyramid [en] Freytag's Pyramid تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Dibrach [en] Dibrach تلفظ 0 رأی
29/03/2013 ballow [en] ballow تلفظ 0 رأی