دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/04/2013 Beahan [en] Beahan تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Michael Burawoy [en] Michael Burawoy تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Menghaney [en] Menghaney تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Exoculate [en] Exoculate تلفظ 0 رأی
02/04/2013 bigorexia [en] bigorexia تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Outroop [en] Outroop تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Wheeple [en] Wheeple تلفظ 0 رأی
02/04/2013 estrapade [en] estrapade تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Deshawn [en] Deshawn تلفظ 0 رأی
02/04/2013 abandon ship [en] abandon ship تلفظ 0 رأی
01/04/2013 Tom Hulce [en] Tom Hulce تلفظ 1 رأی
01/04/2013 reformed [en] reformed تلفظ 0 رأی
01/04/2013 enlisted [en] enlisted تلفظ 0 رأی
01/04/2013 rowed [en] rowed تلفظ 0 رأی
01/04/2013 Motorola Razr [en] Motorola Razr تلفظ 0 رأی
01/04/2013 pentamidine [en] pentamidine تلفظ 0 رأی
01/04/2013 immiseration [en] immiseration تلفظ 0 رأی
01/04/2013 bookcrossing [en] bookcrossing تلفظ 0 رأی
01/04/2013 week-long [en] week-long تلفظ 0 رأی
01/04/2013 jubilantly [en] jubilantly تلفظ 0 رأی
01/04/2013 Sadie Hawkins [en] Sadie Hawkins تلفظ 0 رأی
01/04/2013 Lothair [en] Lothair تلفظ 0 رأی
01/04/2013 genericize [en] genericize تلفظ 0 رأی
01/04/2013 genericization [en] genericization تلفظ 0 رأی
01/04/2013 ineffective [en] ineffective تلفظ -1 رأی
31/03/2013 Kooskia [en] Kooskia تلفظ 0 رأی
31/03/2013 n¹⁰ [en] n¹⁰ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2013 milwaukee brewers [en] milwaukee brewers تلفظ -1 رأی
31/03/2013 Ultracrepidate [en] Ultracrepidate تلفظ 0 رأی
31/03/2013 Aegrotat [en] Aegrotat تلفظ 0 رأی