دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2013 home page [en] home page تلفظ -1 رأی
03/04/2013 earphones [en] earphones تلفظ 0 رأی
03/04/2013 right wing [en] right wing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 Dick Proenneke [en] Dick Proenneke تلفظ 0 رأی
03/04/2013 chondromalacia [en] chondromalacia تلفظ 0 رأی
03/04/2013 F. Gwynplaine MacIntyre [en] F. Gwynplaine MacIntyre تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Hutson [en] Hutson تلفظ 0 رأی
03/04/2013 confidence [en] confidence تلفظ 0 رأی
03/04/2013 haste [en] haste تلفظ 4 رأی
03/04/2013 leptodactylous [en] leptodactylous تلفظ 0 رأی
03/04/2013 trichology [en] trichology تلفظ 0 رأی
03/04/2013 fuscous [en] fuscous تلفظ 0 رأی
03/04/2013 prospicience [en] prospicience تلفظ 0 رأی
03/04/2013 prospicient [en] prospicient تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Bridgit Mendler [en] Bridgit Mendler تلفظ 0 رأی
03/04/2013 nonteetotalist [en] nonteetotalist تلفظ 0 رأی
03/04/2013 shyster [en] shyster تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Jim Croce [en] Jim Croce تلفظ 0 رأی
02/04/2013 terete [en] terete تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Bindlestiff [en] Bindlestiff تلفظ 0 رأی
02/04/2013 comedogenic [en] comedogenic تلفظ 0 رأی
02/04/2013 delitescent [en] delitescent تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Moscone [en] Moscone تلفظ 0 رأی
02/04/2013 isentress [en] isentress تلفظ 0 رأی
02/04/2013 undecene [en] undecene تلفظ 0 رأی
02/04/2013 deregulatory [en] deregulatory تلفظ 0 رأی
02/04/2013 bibacious [en] bibacious تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Alan Permane [en] Alan Permane تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Beahan [en] Beahan تلفظ 0 رأی
02/04/2013 Michael Burawoy [en] Michael Burawoy تلفظ 0 رأی