دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2013 tobe [en] tobe تلفظ 0 رأی
04/04/2013 mareva [en] mareva تلفظ 0 رأی
04/04/2013 cravings [en] cravings تلفظ 0 رأی
04/04/2013 uakari [en] uakari تلفظ 0 رأی
04/04/2013 kick-off [en] kick-off تلفظ 0 رأی
04/04/2013 two-year [en] two-year تلفظ 0 رأی
04/04/2013 Neuraminidase [en] Neuraminidase تلفظ 1 رأی
04/04/2013 skinniest [en] skinniest تلفظ 0 رأی
04/04/2013 slightest [en] slightest تلفظ 0 رأی
04/04/2013 chrominance [en] chrominance تلفظ 0 رأی
04/04/2013 interfering [en] interfering تلفظ 0 رأی
03/04/2013 CFB Kingston [en] CFB Kingston تلفظ 0 رأی
03/04/2013 CFB [en] CFB تلفظ 0 رأی
03/04/2013 warhammer [en] warhammer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 top level domain [en] top level domain تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 Devil's Brigade [en] Devil's Brigade تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 peer to peer [en] peer to peer تلفظ 0 رأی
03/04/2013 P2P [en] P2P تلفظ 0 رأی
03/04/2013 DNS [en] DNS تلفظ 0 رأی
03/04/2013 DSL [en] DSL تلفظ 0 رأی
03/04/2013 thruput [en] thruput تلفظ 0 رأی
03/04/2013 IP Address [en] IP Address تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2013 RCMP [en] RCMP تلفظ 0 رأی
03/04/2013 IM'ing [en] IM'ing تلفظ 0 رأی
03/04/2013 SOCOM [en] SOCOM تلفظ 0 رأی
03/04/2013 Delta Force [en] Delta Force تلفظ 0 رأی
03/04/2013 CSIS [en] CSIS تلفظ 0 رأی
03/04/2013 LAPD [en] LAPD تلفظ 0 رأی
03/04/2013 whaling [en] whaling تلفظ 0 رأی
03/04/2013 addons [en] addons تلفظ 0 رأی