دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/04/2013 Chicago Rippers [en] Chicago Rippers تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Snowplough [en] Snowplough تلفظ 0 رأی
06/04/2013 regally [en] regally تلفظ 0 رأی
06/04/2013 DDoS [en] DDoS تلفظ 0 رأی
06/04/2013 NetAmbit [en] NetAmbit تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Griner [en] Griner تلفظ 0 رأی
05/04/2013 MacPherson Strut [en] MacPherson Strut تلفظ 0 رأی
05/04/2013 MSRP [en] MSRP تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Halogen Headlamp [en] Halogen Headlamp تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Gear Ratio [en] Gear Ratio تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Four Wheel Drive [en] Four Wheel Drive تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2013 Exhaust Manifold [en] Exhaust Manifold تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Ball Joint [en] Ball Joint تلفظ 0 رأی
05/04/2013 All-Wheel Drive [en] All-Wheel Drive تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/04/2013 Alloy Wheels [en] Alloy Wheels تلفظ 0 رأی
05/04/2013 B-Pillar [en] B-Pillar تلفظ 0 رأی
05/04/2013 A-Pillar [en] A-Pillar تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Leslie Stephen [en] Leslie Stephen تلفظ 0 رأی
05/04/2013 Thymocyte [en] Thymocyte تلفظ 0 رأی
05/04/2013 manacled [en] manacled تلفظ -1 رأی
05/04/2013 irreclaimable [en] irreclaimable تلفظ 0 رأی
05/04/2013 London Palladium [en] London Palladium تلفظ -1 رأی
05/04/2013 babyhood [en] babyhood تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2013 cash flow [en] cash flow تلفظ 0 رأی
04/04/2013 breakeven point [en] breakeven point تلفظ 0 رأی
04/04/2013 break even chart [en] break even chart تلفظ 0 رأی
04/04/2013 coincided [en] coincided تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2013 Paughco [en] Paughco تلفظ 0 رأی
04/04/2013 720 [en] 720 تلفظ 0 رأی
04/04/2013 Pusheen [en] Pusheen تلفظ 0 رأی