دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/04/2013 Jacksonville Jaguars [en] Jacksonville Jaguars تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Tennessee Titans [en] Tennessee Titans تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Denver Broncos [en] Denver Broncos تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Kansas City Chiefs [en] Kansas City Chiefs تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Oakland Raiders [en] Oakland Raiders تلفظ 0 رأی
06/04/2013 San Diego Chargers [en] San Diego Chargers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Dallas Cowboys [en] Dallas Cowboys تلفظ 0 رأی
06/04/2013 New York Giants [en] New York Giants تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Philadelphia Eagles [en] Philadelphia Eagles تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Washington Redskins [en] Washington Redskins تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Chicago Bears [en] Chicago Bears تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Detroit Lions [en] Detroit Lions تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Minnesota Vikings [en] Minnesota Vikings تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Atlanta Falcons [en] Atlanta Falcons تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Carolina Panthers [en] Carolina Panthers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Tampa Bay Buccaneers [en] Tampa Bay Buccaneers تلفظ 0 رأی
06/04/2013 St. Louis Rams [en] St. Louis Rams تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Seattle Seahawks [en] Seattle Seahawks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 New York Jets [en] New York Jets تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Baltimore Ravens [en] Baltimore Ravens تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Cleveland Browns [en] Cleveland Browns تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Houston Texans [en] Houston Texans تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Cincinnati Bengals [en] Cincinnati Bengals تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Green Bay Packers [en] Green Bay Packers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 Lexine [en] Lexine تلفظ 0 رأی
06/04/2013 longstanding [en] longstanding تلفظ 0 رأی
06/04/2013 TSYS [en] TSYS تلفظ 0 رأی
06/04/2013 AWEY [en] AWEY تلفظ 0 رأی
06/04/2013 sphinges [en] sphinges تلفظ 0 رأی
06/04/2013 strathcona [en] strathcona تلفظ 0 رأی