دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/04/2013 writing pad [en] writing pad تلفظ 0 رأی
11/04/2013 ink pad [en] ink pad تلفظ 0 رأی
11/04/2013 bowl [en] bowl تلفظ 1 رأی
11/04/2013 tall tales [en] tall tales تلفظ 1 رأی
11/04/2013 ghost stories [en] ghost stories تلفظ 0 رأی
11/04/2013 fairy tales [en] fairy tales تلفظ 1 رأی
11/04/2013 radio show [en] radio show تلفظ 0 رأی
11/04/2013 auto show [en] auto show تلفظ 0 رأی
11/04/2013 Tullett Prebon [en] Tullett Prebon تلفظ 0 رأی
11/04/2013 postal [en] postal تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Alexander Cozens [en] Alexander Cozens تلفظ 0 رأی
10/04/2013 whuffie [en] whuffie تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Girdwood [en] Girdwood تلفظ 0 رأی
10/04/2013 wiencke [en] wiencke تلفظ 0 رأی
10/04/2013 enticknap [en] enticknap تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Brabourne [en] Brabourne تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Hilda Bynoe [en] Hilda Bynoe تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Lysaght [en] Lysaght تلفظ 0 رأی
10/04/2013 hoick [en] hoick تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Courteeners [en] Courteeners تلفظ 0 رأی
10/04/2013 Somatophylakes [en] Somatophylakes تلفظ 0 رأی
09/04/2013 Space Fm [en] Space Fm تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/04/2013 localizer [en] localizer تلفظ 0 رأی
07/04/2013 Currahee [en] Currahee تلفظ 0 رأی
07/04/2013 opry [en] opry تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Penelope Gilliatt [en] Penelope Gilliatt تلفظ 0 رأی
06/04/2013 The Cure [en] The Cure تلفظ 0 رأی
06/04/2013 motivator [en] motivator تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Buffalo Bills [en] Buffalo Bills تلفظ 0 رأی
06/04/2013 Miami Dolphins [en] Miami Dolphins تلفظ 0 رأی