دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2013 Menzoberranzan [en] Menzoberranzan تلفظ 0 رأی
28/03/2013 Australioid [en] Australioid تلفظ 0 رأی
28/03/2013 puk [en] puk تلفظ -1 رأی
28/03/2013 mazy [en] mazy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/03/2013 epinasty [en] epinasty تلفظ 0 رأی
28/03/2013 phyllody [en] phyllody تلفظ 0 رأی
28/03/2013 fasciation [en] fasciation تلفظ 0 رأی
28/03/2013 mogigraphia [en] mogigraphia تلفظ 0 رأی
28/03/2013 Aats Bay [en] Aats Bay تلفظ 0 رأی
28/03/2013 Auke Bay [en] Auke Bay تلفظ 0 رأی
28/03/2013 amphitrichous [en] amphitrichous تلفظ 0 رأی
28/03/2013 monotrichous [en] monotrichous تلفظ 0 رأی
28/03/2013 lophotrichous [en] lophotrichous تلفظ 0 رأی
28/03/2013 peritrichous [en] peritrichous تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Clement Vallandigham [en] Clement Vallandigham تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Patrick Star [en] Patrick Star تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Frankland [en] Frankland تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Ingushetia [en] Ingushetia تلفظ 0 رأی
27/03/2013 furnisher [en] furnisher تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2013 circumspectly [en] circumspectly تلفظ 0 رأی
27/03/2013 SpongeBob SquarePants [en] SpongeBob SquarePants تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Elena Jane Goulding [en] Elena Jane Goulding تلفظ 0 رأی
27/03/2013 flirted [en] flirted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2013 palooza [en] palooza تلفظ 0 رأی
27/03/2013 fawner [en] fawner تلفظ 0 رأی
27/03/2013 persecutory [en] persecutory تلفظ 0 رأی
27/03/2013 arty [en] arty تلفظ 0 رأی
27/03/2013 coxal [en] coxal تلفظ 0 رأی
27/03/2013 appendicular [en] appendicular تلفظ 0 رأی
27/03/2013 acromial [en] acromial تلفظ 0 رأی