دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2013 polysemantic [en] polysemantic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 orbicularis [en] orbicularis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 palingenetic [en] palingenetic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Intimating [en] Intimating تلفظ 0 رأی
29/03/2013 decolletage [en] decolletage تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Deval Patrick [en] Deval Patrick تلفظ 0 رأی
29/03/2013 decentralize [en] decentralize تلفظ 0 رأی
29/03/2013 decentralized [en] decentralized تلفظ 0 رأی
29/03/2013 bread and butter [en] bread and butter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 putzed [en] putzed تلفظ 0 رأی
29/03/2013 coempt [en] coempt تلفظ 0 رأی
29/03/2013 pleopod [en] pleopod تلفظ 0 رأی
29/03/2013 octuplex [en] octuplex تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Paul Antony Samuelson [en] Paul Antony Samuelson تلفظ 0 رأی
29/03/2013 scintillescent [en] scintillescent تلفظ 0 رأی
29/03/2013 pollicitation [en] pollicitation تلفظ 0 رأی
29/03/2013 monody [en] monody تلفظ 0 رأی
29/03/2013 epopee [en] epopee تلفظ 0 رأی
29/03/2013 disgregate [en] disgregate تلفظ 0 رأی
29/03/2013 vespiary [en] vespiary تلفظ 0 رأی
29/03/2013 subjacent [en] subjacent تلفظ 0 رأی
29/03/2013 pencel [en] pencel تلفظ 0 رأی
29/03/2013 presentism [en] presentism تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Hueneme [en] Hueneme تلفظ 0 رأی
29/03/2013 biothesiometry [en] biothesiometry تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Zwitterionic [en] Zwitterionic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Menzoberranzan [en] Menzoberranzan تلفظ 0 رأی
28/03/2013 Australioid [en] Australioid تلفظ 0 رأی
28/03/2013 puk [en] puk تلفظ -1 رأی
28/03/2013 mazy [en] mazy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ