دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2013 weasand [en] weasand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 Clepsydra [en] Clepsydra تلفظ 0 رأی
29/03/2013 thyestean [en] thyestean تلفظ 0 رأی
29/03/2013 tiffin [en] tiffin تلفظ 0 رأی
29/03/2013 immane [en] immane تلفظ 0 رأی
29/03/2013 collogue [en] collogue تلفظ 0 رأی
29/03/2013 macarize [en] macarize تلفظ 0 رأی
29/03/2013 trituration [en] trituration تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 tripsis [en] tripsis تلفظ 0 رأی
29/03/2013 balter [en] balter تلفظ 0 رأی
29/03/2013 such and such [en] such and such تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/03/2013 narghile [en] narghile تلفظ 0 رأی
29/03/2013 decrescence [en] decrescence تلفظ 0 رأی
29/03/2013 pulvinar [en] pulvinar تلفظ 0 رأی
29/03/2013 discalceate [en] discalceate تلفظ 0 رأی
29/03/2013 chondrule [en] chondrule تلفظ 0 رأی
29/03/2013 gork [en] gork تلفظ 0 رأی
29/03/2013 weazen [en] weazen تلفظ 0 رأی
29/03/2013 lubritorium [en] lubritorium تلفظ 0 رأی
29/03/2013 ontic [en] ontic تلفظ 0 رأی
29/03/2013 shandrydan [en] shandrydan تلفظ 0 رأی
29/03/2013 anililagnia [en] anililagnia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 alphamegamia [en] alphamegamia تلفظ 0 رأی
29/03/2013 irrumation [en] irrumation تلفظ 0 رأی
29/03/2013 abderian [en] abderian تلفظ 0 رأی
29/03/2013 kathoey [en] kathoey تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Mudrooroo [en] Mudrooroo تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Sibbes [en] Sibbes تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Kathrein [en] Kathrein تلفظ 0 رأی
29/03/2013 Ejoe Wilson [en] Ejoe Wilson تلفظ 0 رأی