دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/10/2011 podômetro [pt] podômetro تلفظ 0 رأی
30/10/2011 além-mar [pt] além-mar تلفظ 0 رأی
30/10/2011 idealidade [pt] idealidade تلفظ 0 رأی
30/10/2011 imensidade [pt] imensidade تلفظ 0 رأی
13/03/2011 viscómetro [pt] viscómetro تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indestrutibilidade [pt] indestrutibilidade تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indeterminabilidade [pt] indeterminabilidade تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desertificado [pt] desertificado تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indesligável [pt] indesligável تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indesejabilidade [pt] indesejabilidade تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indescritibilidade [pt] indescritibilidade تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desflorestamento [pt] desflorestamento تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indenizável [pt] indenizável تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indenizador [pt] indenizador تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfavor [pt] desfavor تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfavelar [pt] desfavelar تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfalcar [pt] desfalcar تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indeterminista [pt] indeterminista تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indianismo [pt] indianismo تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indexação [pt] indexação تلفظ 0 رأی
10/03/2011 indeterminístico [pt] indeterminístico تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfibrilar [pt] desfibrilar تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfibrilador [pt] desfibrilador تلفظ 0 رأی
10/03/2011 desfibrilação [pt] desfibrilação تلفظ 0 رأی
27/12/2010 fitofisionômico [pt] fitofisionômico تلفظ 0 رأی
27/12/2010 fisicoterápico [pt] fisicoterápico تلفظ 0 رأی
27/12/2010 fitofisionomia [pt] fitofisionomia تلفظ 0 رأی
04/06/2010 abofetar [pt] abofetar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2010 ablatação [pt] ablatação تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2010 abolado [pt] abolado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ