دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/03/2017 professor [pt] professor تلفظ 0 رأی
04/03/2017 motoqueiro [pt] motoqueiro تلفظ 0 رأی
04/03/2017 elevador [pt] elevador تلفظ 0 رأی
04/03/2017 desculparei [pt] desculparei تلفظ 0 رأی
04/03/2017 descaracterizaram [pt] descaracterizaram تلفظ 0 رأی
04/03/2017 Celebrações [pt] Celebrações تلفظ 1 رأی
04/03/2017 Chimay [fr] Chimay تلفظ 0 رأی
04/03/2017 kelvinometria [pt] kelvinometria تلفظ 0 رأی
04/03/2017 kelvinométrico [pt] kelvinométrico تلفظ 0 رأی
04/03/2017 kennediano [pt] kennediano تلفظ 0 رأی
04/03/2017 septimal [pt] septimal تلفظ 0 رأی
04/03/2017 kelvinômetro [pt] kelvinômetro تلفظ 0 رأی
04/03/2017 sextilhões [pt] sextilhões تلفظ 0 رأی
04/03/2017 septilhões [pt] septilhões تلفظ 0 رأی
04/03/2017 eleática [pt] eleática تلفظ 0 رأی
04/03/2017 Onde você estava? [pt] Onde você estava? تلفظ 0 رأی
04/03/2017 examinasse [pt] examinasse تلفظ 0 رأی
04/03/2017 quesibilidade [pt] quesibilidade تلفظ 0 رأی
04/03/2017 anti-heroína [pt] anti-heroína تلفظ 0 رأی
04/03/2017 arlequina [pt] arlequina تلفظ 0 رأی
04/03/2017 desafinando [pt] desafinando تلفظ 0 رأی
04/03/2017 Que mancada! [pt] Que mancada! تلفظ 0 رأی
04/03/2017 pré-socrática [pt] pré-socrática تلفظ 0 رأی
04/03/2017 inteligibilidade [pt] inteligibilidade تلفظ 0 رأی
04/03/2017 introspeccionismo [pt] introspeccionismo تلفظ 0 رأی
04/03/2017 regularidades [pt] regularidades تلفظ 0 رأی
04/03/2017 subjetivação [pt] subjetivação تلفظ 0 رأی
04/03/2017 objetivável [pt] objetivável تلفظ 0 رأی
04/03/2017 fragilizassem [pt] fragilizassem تلفظ 0 رأی
04/03/2017 dessacralizado [pt] dessacralizado تلفظ 0 رأی