دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 olear [ia] olear تلفظ 0 رأی
16/09/2010 olla [ia] olla تلفظ 0 رأی
16/09/2010 oncle [ia] oncle تلفظ 0 رأی
16/09/2010 opposite [ia] opposite تلفظ 0 رأی
16/09/2010 optic [ia] optic تلفظ 0 رأی
16/09/2010 opinar [ia] opinar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 paccar [ia] paccar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pacco [ia] pacco تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pacific [ia] pacific تلفظ 0 رأی
16/09/2010 particular [ia] particular تلفظ 0 رأی
16/09/2010 partita [ia] partita تلفظ 0 رأی
16/09/2010 passato [ia] passato تلفظ 0 رأی
16/09/2010 partito [ia] partito تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pascha [ia] pascha تلفظ 0 رأی
16/09/2010 passion [ia] passion تلفظ 1 رأی
16/09/2010 parentes [ia] parentes تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parlamento [ia] parlamento تلفظ 0 رأی
16/09/2010 a parte [ia] a parte تلفظ 0 رأی
16/09/2010 del parte de [ia] del parte de تلفظ 0 رأی
16/09/2010 haber parte in [ia] haber parte in تلفظ 0 رأی
16/09/2010 prender parte in [ia] prender parte in تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pardono [ia] pardono تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parente [ia] parente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pagamento [ia] pagamento تلفظ 0 رأی
16/09/2010 paisage [ia] paisage تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pallide [ia] pallide تلفظ 0 رأی
16/09/2010 palo [ia] palo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 palpar [ia] palpar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 panno [ia] panno تلفظ 0 رأی
16/09/2010 par [ia] par تلفظ 0 رأی