دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 mysterio [ia] mysterio تلفظ 0 رأی
16/09/2010 multitude [ia] multitude تلفظ 0 رأی
16/09/2010 montania [ia] montania تلفظ 0 رأی
16/09/2010 multiplicar [ia] multiplicar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 motor [ia] motor تلفظ 0 رأی
16/09/2010 narrar [ia] narrar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Natal [ia] Natal تلفظ 1 رأی
16/09/2010 native [ia] native تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nativo [ia] nativo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 moral [ia] moral تلفظ 0 رأی
16/09/2010 morsura [ia] morsura تلفظ 0 رأی
16/09/2010 morto [ia] morto تلفظ 0 رأی
16/09/2010 naturalmente [ia] naturalmente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 naval [ia] naval تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nebulose [ia] nebulose تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nocive [ia] nocive تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nocer [ia] nocer تلفظ 0 رأی
16/09/2010 notar [ia] notar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 osar [ia] osar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 original [ia] original تلفظ 0 رأی
16/09/2010 oscillar [ia] oscillar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 oval [ia] oval تلفظ 0 رأی
16/09/2010 oxygeno [ia] oxygeno تلفظ 0 رأی
16/09/2010 ordinar [ia] ordinar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 ordinari [ia] ordinari تلفظ 0 رأی
16/09/2010 organo [ia] organo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 orgolio [ia] orgolio تلفظ 0 رأی
16/09/2010 orgoliose [ia] orgoliose تلفظ 0 رأی
16/09/2010 offerta [ia] offerta تلفظ 0 رأی
16/09/2010 officiero [ia] officiero تلفظ 0 رأی