دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 mesmo si [ia] mesmo si تلفظ 0 رأی
16/09/2010 hodie mesmo [ia] hodie mesmo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 ora mesmo [ia] ora mesmo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mestiero [ia] mestiero تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mesura [ia] mesura تلفظ 0 رأی
16/09/2010 methodo [ia] methodo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 metric [ia] metric تلفظ 0 رأی
16/09/2010 metro [ia] metro تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mi [ia] mi تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mie [ia] mie تلفظ 0 رأی
16/09/2010 le mie [ia] le mie تلفظ 0 رأی
16/09/2010 minimo [ia] minimo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 ministro [ia] ministro تلفظ 0 رأی
16/09/2010 minor [ia] minor تلفظ 0 رأی
16/09/2010 minutiose [ia] minutiose تلفظ 0 رأی
16/09/2010 misericordia [ia] misericordia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mixtura [ia] mixtura تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mobile [ia] mobile تلفظ 0 رأی
16/09/2010 moda [ia] moda تلفظ 0 رأی
16/09/2010 modello [ia] modello تلفظ 0 رأی
16/09/2010 modeste [ia] modeste تلفظ 0 رأی
16/09/2010 modo [ia] modo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 molestar [ia] molestar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 moleste [ia] moleste تلفظ 0 رأی
16/09/2010 molino [ia] molino تلفظ 0 رأی
16/09/2010 molliate [ia] molliate تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mus [ia] mus تلفظ 0 رأی
16/09/2010 nam [ia] nam تلفظ 0 رأی
16/09/2010 musical [ia] musical تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mute [ia] mute تلفظ 0 رأی