دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/03/2011 w.c. [ia] w.c. تلفظ 0 رأی
16/09/2010 meravilia [ia] meravilia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 menu [ia] menu تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mentita [ia] mentita تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mentir [ia] mentir تلفظ 1 رأی
16/09/2010 mention [ia] mention تلفظ 0 رأی
16/09/2010 menaciar [ia] menaciar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 menacia [ia] menacia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 memorar [ia] memorar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 melodia [ia] melodia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 melior [ia] melior تلفظ 0 رأی
16/09/2010 melio [ia] melio تلفظ 0 رأی
16/09/2010 medietate [ia] medietate تلفظ 0 رأی
16/09/2010 medico [ia] medico تلفظ 0 رأی
16/09/2010 medicina [ia] medicina تلفظ 0 رأی
16/09/2010 medicamento [ia] medicamento تلفظ 1 رأی
16/09/2010 media [ia] media تلفظ 0 رأی
16/09/2010 mechanic [ia] mechanic تلفظ 0 رأی
16/09/2010 me [ia] me تلفظ 0 رأی
16/09/2010 matur [ia] matur تلفظ 0 رأی
16/09/2010 matta [ia] matta تلفظ 0 رأی
16/09/2010 materia [ia] materia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 match [ia] match تلفظ 0 رأی
16/09/2010 masticar [ia] masticar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 masculo [ia] masculo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 marmita [ia] marmita تلفظ 0 رأی
16/09/2010 maritar se [ia] maritar se تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Marita [ia] Marita تلفظ 0 رأی
16/09/2010 meraviliose [ia] meraviliose تلفظ 0 رأی
16/09/2010 merce [ia] merce تلفظ 0 رأی