دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2011 rhythmic [ia] rhythmic تلفظ 0 رأی
19/05/2011 jubileo [ia] jubileo تلفظ 0 رأی
19/05/2011 reflexion [ia] reflexion تلفظ 0 رأی
19/05/2011 reflecter [ia] reflecter تلفظ 0 رأی
19/05/2011 diversitate [ia] diversitate تلفظ 0 رأی
19/05/2011 neurologia [ia] neurologia تلفظ 0 رأی
19/05/2011 neurologic [ia] neurologic تلفظ 0 رأی
19/05/2011 equidistante [ia] equidistante تلفظ 0 رأی
19/05/2011 egregie [ia] egregie تلفظ 0 رأی
19/05/2011 io te ama [ia] io te ama تلفظ 0 رأی
19/05/2011 io te ama multo [ia] io te ama multo تلفظ 0 رأی
19/05/2011 io te adora [ia] io te adora تلفظ 0 رأی
19/05/2011 Amor [ia] Amor تلفظ 0 رأی
19/05/2011 decente [ia] decente تلفظ 0 رأی
19/05/2011 autismo [ia] autismo تلفظ 0 رأی
19/05/2011 autista [ia] autista تلفظ 0 رأی
19/05/2011 autistic [ia] autistic تلفظ 0 رأی
19/05/2011 lontanantia [ia] lontanantia تلفظ 0 رأی
07/03/2011 puma [ia] puma تلفظ 0 رأی
02/03/2011 fider [ia] fider تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2011 fiducia [ia] fiducia تلفظ 0 رأی
02/03/2011 fiducial [ia] fiducial تلفظ 1 رأی
02/03/2011 fiduciari [ia] fiduciari تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2011 numeric [ia] numeric تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2011 cifra [ia] cifra تلفظ 1 رأی
02/03/2011 cifrar [ia] cifrar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2011 cifrate [ia] cifrate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/03/2011 bon die [ia] bon die تلفظ 0 رأی
02/03/2011 sofa [ia] sofa تلفظ 0 رأی
02/03/2011 cocina [ia] cocina تلفظ 1 رأی