دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/09/2012 pruna [ia] pruna تلفظ 0 رأی
05/09/2012 pruno [ia] pruno تلفظ 0 رأی
05/09/2012 uva [ia] uva تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Coco [ia] Coco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 avellana [ia] avellana تلفظ 0 رأی
05/09/2012 pistacia [ia] pistacia تلفظ 0 رأی
05/09/2012 pistacio [ia] pistacio تلفظ 0 رأی
05/09/2012 cumino [ia] cumino تلفظ 0 رأی
05/09/2012 lauro [ia] lauro تلفظ 0 رأی
05/09/2012 thymo [ia] thymo تلفظ 0 رأی
10/01/2012 interlinguistica [ia] interlinguistica تلفظ 0 رأی
10/01/2012 Latino [ia] Latino تلفظ 0 رأی
10/01/2012 linguista [ia] linguista تلفظ 0 رأی
10/01/2012 naturalistic [ia] naturalistic تلفظ 0 رأی
10/01/2012 normalisar [ia] normalisar تلفظ 0 رأی
10/01/2012 publication [ia] publication تلفظ 0 رأی
10/01/2012 unanimitate [ia] unanimitate تلفظ 0 رأی
10/01/2012 usos [ia] usos تلفظ 0 رأی
10/01/2012 hepate [ia] hepate تلفظ 0 رأی
10/01/2012 pristine [ia] pristine تلفظ 0 رأی
10/01/2012 vocabulo [ia] vocabulo تلفظ 0 رأی
10/01/2012 terminologia [ia] terminologia تلفظ 0 رأی
10/01/2012 synonymo [ia] synonymo تلفظ 0 رأی
10/01/2012 standardisation [ia] standardisation تلفظ 0 رأی
10/01/2012 finalitate [ia] finalitate تلفظ 0 رأی
10/01/2012 methodologic [ia] methodologic تلفظ 0 رأی
19/05/2011 rhetoric [ia] rhetoric تلفظ 0 رأی
19/05/2011 rhetorica [ia] rhetorica تلفظ 0 رأی
19/05/2011 chaos [ia] chaos تلفظ 0 رأی
19/05/2011 chaotic [ia] chaotic تلفظ 0 رأی