دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/09/2012 hypochondriaco [ia] hypochondriaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 isiaco [ia] isiaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 antitabaco [ia] antitabaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 aphrodisiaco [ia] aphrodisiaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 austriaco [ia] austriaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 hemophiliaco [ia] hemophiliaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 demoniaco [ia] demoniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 bibliomaniaco [ia] bibliomaniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 erotomaniaco [ia] erotomaniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Bosniaco [ia] Bosniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 Chaco [ia] Chaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 guanaco [ia] guanaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 grecomaniaco [ia] grecomaniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 psittaco [ia] psittaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 simoniaco [ia] simoniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 elegiaco [ia] elegiaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 cardiaco [ia] cardiaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 cosaco [ia] cosaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 syriaco [ia] syriaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 tabaco [ia] tabaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 taco [ia] taco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 taraxaco [ia] taraxaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 tchecoslovaco [ia] tchecoslovaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 theomaniaco [ia] theomaniaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 zodiaco [ia] zodiaco تلفظ 0 رأی
05/09/2012 melon [ia] melon تلفظ 0 رأی
05/09/2012 ananas [ia] ananas تلفظ 0 رأی
05/09/2012 banana [ia] banana تلفظ 0 رأی
05/09/2012 grossula [ia] grossula تلفظ 0 رأی
05/09/2012 mandarina [ia] mandarina تلفظ 0 رأی