دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 promissa [ia] promissa تلفظ 0 رأی
16/09/2010 propender [ia] propender تلفظ 0 رأی
16/09/2010 proba [ia] proba تلفظ 0 رأی
16/09/2010 probar [ia] probar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 producto [ia] producto تلفظ 0 رأی
16/09/2010 problematic [ia] problematic تلفظ 0 رأی
16/09/2010 procession [ia] procession تلفظ 0 رأی
16/09/2010 production [ia] production تلفظ 0 رأی
16/09/2010 preservar [ia] preservar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pressa [ia] pressa تلفظ 0 رأی
16/09/2010 prisa [ia] prisa تلفظ 0 رأی
16/09/2010 a presso de [ia] a presso de تلفظ 0 رأی
16/09/2010 facer se prestar [ia] facer se prestar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 presto [ia] presto تلفظ 0 رأی
16/09/2010 preter [ia] preter تلفظ 0 رأی
16/09/2010 previe [ia] previe تلفظ 0 رأی
16/09/2010 protection [ia] protection تلفظ 1 رأی
16/09/2010 provision [ia] provision تلفظ 0 رأی
16/09/2010 puera [ia] puera تلفظ 0 رأی
16/09/2010 prudente [ia] prudente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pulsata [ia] pulsata تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pumpar [ia] pumpar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 puncta [ia] puncta تلفظ 0 رأی
16/09/2010 punger [ia] punger تلفظ 0 رأی
16/09/2010 punition [ia] punition تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pulmon [ia] pulmon تلفظ 0 رأی
16/09/2010 quitar [ia] quitar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 quantitate [ia] quantitate تلفظ 0 رأی
16/09/2010 querela [ia] querela تلفظ 0 رأی
16/09/2010 quanto a [ia] quanto a تلفظ 0 رأی