دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 pentecoste [ia] pentecoste تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pigre [ia] pigre تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pluvia [ia] pluvia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 non plus [ia] non plus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 poema [ia] poema تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pneu [ia] pneu تلفظ 1 رأی
16/09/2010 poesia [ia] poesia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 de plus in plus [ia] de plus in plus تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plural [ia] plural تلفظ 0 رأی
16/09/2010 polir [ia] polir تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Polo [ia] Polo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 al plus [ia] al plus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 plaga [ia] plaga تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plagia [ia] plagia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plan [ia] plan تلفظ 0 رأی
16/09/2010 planar [ia] planar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 planeta [ia] planeta تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plantar [ia] plantar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plastic [ia] plastic تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plastico [ia] plastico تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plenar [ia] plenar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 plica [ia] plica تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pilar [ia] pilar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pista [ia] pista تلفظ 0 رأی
16/09/2010 placiar [ia] placiar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pilota [ia] pilota تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pinger [ia] pinger تلفظ 0 رأی
16/09/2010 profession [ia] profession تلفظ 0 رأی
16/09/2010 profunditate [ia] profunditate تلفظ 0 رأی
16/09/2010 progreder [ia] progreder تلفظ 0 رأی