دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2010 parcar [ia] parcar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 parco [ia] parco تلفظ 0 رأی
16/09/2010 patiente [ia] patiente تلفظ 0 رأی
16/09/2010 poc [ia] poc تلفظ 0 رأی
16/09/2010 physica [ia] physica تلفظ 0 رأی
16/09/2010 phantasia [ia] phantasia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 photographia [ia] photographia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 phrase [ia] phrase تلفظ 0 رأی
16/09/2010 piccar [ia] piccar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pietate [ia] pietate تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pesar [ia] pesar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 Peter [ia] Peter تلفظ 0 رأی
16/09/2010 perfecte [ia] perfecte تلفظ 0 رأی
16/09/2010 periculo [ia] periculo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 periodic [ia] periodic تلفظ 0 رأی
16/09/2010 periodo [ia] periodo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 permission [ia] permission تلفظ 0 رأی
16/09/2010 permitter [ia] permitter تلفظ 0 رأی
16/09/2010 persuader [ia] persuader تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pesante [ia] pesante تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pauco [ia] pauco تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pausa [ia] pausa تلفظ 0 رأی
16/09/2010 percurso [ia] percurso تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pausar [ia] pausar تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pecunia [ia] pecunia تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pejo [ia] pejo تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pejor [ia] pejor تلفظ 0 رأی
16/09/2010 a pena [ia] a pena تلفظ 0 رأی
16/09/2010 penose [ia] penose تلفظ 0 رأی
16/09/2010 pensata [ia] pensata تلفظ 0 رأی