دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/04/2017 brasilian [ia] brasilian تلفظ 0 رأی
06/04/2017 brasiliano [ia] brasiliano تلفظ 0 رأی
06/04/2017 breviario [ia] breviario تلفظ 0 رأی
20/09/2014 integration [ia] integration تلفظ 1 رأی
20/09/2014 humanismo [ia] humanismo تلفظ 1 رأی
20/09/2014 veterinario [ia] veterinario تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Eduardo [ia] Eduardo تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Georgia [ia] Georgia تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Gregorio [ia] Gregorio تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Luca [ia] Luca تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Mario [ia] Mario تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Julia [ia] Julia تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Nicolaus [ia] Nicolaus تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Patricio [ia] Patricio تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Patricia [ia] Patricia تلفظ 0 رأی
18/12/2013 Stephano [ia] Stephano تلفظ 0 رأی
18/12/2013 trepidation [ia] trepidation تلفظ 0 رأی
18/12/2013 vicissitude [ia] vicissitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 verisimilitude [ia] verisimilitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 turpitude [ia] turpitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 servitude [ia] servitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 rectitude [ia] rectitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 quietude [ia] quietude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 promptitude [ia] promptitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 plenitude [ia] plenitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 platitude [ia] platitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 magnitude [ia] magnitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 lassitude [ia] lassitude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 inquietude [ia] inquietude تلفظ 0 رأی
18/12/2013 ingratitude [ia] ingratitude تلفظ 0 رأی