دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/06/2008 Majorica [es] Majorica تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] Pepe Carvalho تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Calexico [es] Calexico تلفظ 0 رأی
11/06/2008 EEUU [es] EEUU تلفظ -2 رأی
11/06/2008 comitiva [es] comitiva تلفظ 0 رأی
11/06/2008 cábalas [es] cábalas تلفظ 0 رأی
11/06/2008 predicciones [es] predicciones تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 validez [es] validez تلفظ 0 رأی
11/06/2008 consumo [es] consumo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 seco [es] seco تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 décimas [es] décimas تلفظ 0 رأی
11/06/2008 española [es] española تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 niña mimada [es] niña mimada تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] Rocío Dúrcal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 José Carreras [es] José Carreras تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Víctor Manuel [es] Víctor Manuel تلفظ 0 رأی
11/06/2008 búsqueda [es] búsqueda تلفظ 0 رأی
11/06/2008 día [es] día تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 hoy [es] hoy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 marginal [es] marginal تلفظ 1 رأی
11/06/2008 entusiasmo [es] entusiasmo تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Edimburgo [es] Edimburgo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 París [es] París تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2008 Brujas [es] Brujas تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Suiza [es] Suiza تلفظ -1 رأی
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] Manuel Vázquez Montalbán تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Praga [es] Praga تلفظ 0 رأی
11/06/2008 tarde [es] tarde تلفظ 0 رأی
11/06/2008 Paco De Lucía [es] Paco De Lucía تلفظ 0 رأی
20/03/2008 Águilas [es] Águilas تلفظ 0 رأی