دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 দাড়ি [as] দাড়ি تلفظ 0 رأی
23/03/2016 বাহু [as] বাহু تلفظ 0 رأی
23/03/2016 Dibrugarh [as] Dibrugarh تلفظ 0 رأی
23/03/2016 ভাই [as] ভাই تلفظ 0 رأی
23/03/2016 বায়ু [as] বায়ু تلفظ 0 رأی
23/03/2016 আপেল [as] আপেল تلفظ 0 رأی
23/03/2016 পৰুৱা [as] পৰুৱা تلفظ 0 رأی
23/03/2016 ষাঁড় [as] ষাঁড় تلفظ 0 رأی
23/03/2016 গাল [as] গাল تلفظ 0 رأی
23/03/2016 আৰু [as] আৰু تلفظ 0 رأی
22/03/2016 Dhonyobaad [as] Dhonyobaad تلفظ 0 رأی
22/03/2016 মেকুৰী [as] মেকুৰী تلفظ 0 رأی
22/03/2016 সেঁতু [as] সেঁতু تلفظ 0 رأی
22/03/2016 jolokia [as] jolokia تلفظ 0 رأی
22/03/2016 दिवाला [hi] दिवाला تلفظ 0 رأی
22/03/2016 Qawwali [hi] Qawwali تلفظ 0 رأی
22/03/2016 सूट [hi] सूट تلفظ 0 رأی
22/03/2016 पैक करना [hi] पैक करना تلفظ 0 رأی
22/03/2016 प्रशंसनीय [hi] प्रशंसनीय تلفظ 0 رأی
22/03/2016 सर्वोत्कृष्ट [hi] सर्वोत्कृष्ट تلفظ 0 رأی
22/03/2016 Swagatam [hi] Swagatam تلفظ 0 رأی
22/03/2016 priyanka chopra [hi] priyanka chopra تلفظ 0 رأی
22/03/2016 स्याही [hi] स्याही تلفظ 0 رأی
22/03/2016 पूछताछ [hi] पूछताछ تلفظ 0 رأی
22/03/2016 स्मरण [hi] स्मरण تلفظ 0 رأی
22/03/2016 উট [as] উট تلفظ 0 رأی
22/03/2016 শৰীৰ [as] শৰীৰ تلفظ 0 رأی
22/03/2016 আদৰণি [as] আদৰণি تلفظ 0 رأی
22/03/2016 ৰবাব টেঙা [as] ৰবাব টেঙা تلفظ 0 رأی
22/03/2016 নাও [as] নাও تلفظ 0 رأی