دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2011 EROEI [en] EROEI تلفظ 0 رأی
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow تلفظ 0 رأی
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba تلفظ 0 رأی
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka تلفظ 0 رأی
03/04/2010 Omani [srn] Omani تلفظ 0 رأی
03/04/2010 kerki [srn] kerki تلفظ 0 رأی
03/04/2010 omani? [srn] omani? تلفظ 0 رأی
03/04/2010 denki [srn] denki تلفظ 0 رأی
03/04/2010 disi [srn] disi تلفظ 0 رأی
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati تلفظ 0 رأی
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo تلفظ 0 رأی
30/03/2010 sranan [srn] sranan تلفظ 0 رأی
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek تلفظ 0 رأی
05/02/2010 eicastic [en] eicastic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2010 exon [en] exon تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian تلفظ 0 رأی
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk تلفظ 0 رأی
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House تلفظ 0 رأی
25/01/2010 high-rise [en] high-rise تلفظ 0 رأی
25/01/2010 F1 [en] F1 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2009 uncopyrightable [en] uncopyrightable تلفظ 0 رأی