دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/08/2010 monetization [en] monetization تلفظ 0 رأی
16/08/2010 enmesh [en] enmesh تلفظ 0 رأی
16/08/2010 conk [en] conk تلفظ 0 رأی
16/08/2010 dweeby [en] dweeby تلفظ 0 رأی
16/08/2010 enmeshed [en] enmeshed تلفظ 0 رأی
16/08/2010 Lolcats [en] Lolcats تلفظ 0 رأی
10/08/2010 oxcarbazepine [en] oxcarbazepine تلفظ 0 رأی
10/08/2010 tropes [en] tropes تلفظ 0 رأی
10/08/2010 spatially [en] spatially تلفظ 0 رأی
10/08/2010 climbs [en] climbs تلفظ 0 رأی
10/08/2010 acnestis [en] acnestis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 anthropomorphise [en] anthropomorphise تلفظ 0 رأی
07/08/2010 spleenful [en] spleenful تلفظ 0 رأی
07/08/2010 paraphyly [en] paraphyly تلفظ 0 رأی
07/08/2010 characterizing [en] characterizing تلفظ 0 رأی
05/08/2010 Ogunquit [en] Ogunquit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/08/2010 demophobia [en] demophobia تلفظ 0 رأی
05/08/2010 Daddy's [en] Daddy's تلفظ 0 رأی
31/07/2010 farthest [en] farthest تلفظ 0 رأی
31/07/2010 shivers [en] shivers تلفظ 1 رأی
31/07/2010 blisters [en] blisters تلفظ 0 رأی
31/07/2010 parsnip [en] parsnip تلفظ 0 رأی
31/07/2010 scaphism [en] scaphism تلفظ 0 رأی
29/07/2010 bibble [en] bibble تلفظ 0 رأی
29/07/2010 necrology [en] necrology تلفظ 0 رأی
29/07/2010 natatorium [en] natatorium تلفظ 0 رأی
29/07/2010 natatory [en] natatory تلفظ 0 رأی
29/07/2010 clod [en] clod تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2010 mosey [en] mosey تلفظ 0 رأی
29/07/2010 recreation [en] recreation تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ