دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2008 affect (verb) [en] affect (verb) تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
02/12/2008 franchises [en] franchises تلفظ 0 رأی
02/12/2008 arbiter [en] arbiter تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
01/12/2008 decade [en] decade تلفظ 2 رأی
01/12/2008 protocol [en] protocol تلفظ 0 رأی
01/12/2008 system [en] system تلفظ 1 رأی
01/12/2008 Thinkpad [en] Thinkpad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 Xmas [en] Xmas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 Darryl [en] Darryl تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2008 empowerment [en] empowerment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 reliance [en] reliance تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 deterrence [en] deterrence تلفظ 0 رأی
20/10/2008 deign [en] deign تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/10/2008 heritage [en] heritage تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/10/2008 honker [en] honker تلفظ 0 رأی
20/10/2008 Gulliver [en] Gulliver تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/10/2008 identify [en] identify تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ