دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2011 клијентима [sr] клијентима تلفظ 0 رأی
14/04/2011 забораве [sr] забораве تلفظ 0 رأی
14/04/2011 пренесу [sr] пренесу تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 информације [sr] информације تلفظ 0 رأی
14/04/2011 одређеном [sr] одређеном تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 банком [sr] банком تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 Лепо сањај [sr] Лепо сањај تلفظ 0 رأی
01/02/2011 Велика [sr] Велика تلفظ 0 رأی
01/02/2011 Велинка [sr] Велинка تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Чукарички Станком [sr] Чукарички Станком تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Горан Гавранчић [sr] Горан Гавранчић تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Милош Нинковић [sr] Милош Нинковић تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Колумбија [sr] Колумбија تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Zoran Živković [sr] Zoran Živković تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Berane [sr] Berane تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Miloš Raonić [sr] Miloš Raonić تلفظ 0 رأی
28/01/2011 Slobodan [sr] Slobodan تلفظ 0 رأی
26/01/2011 баница [sr] баница تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банк [sr] банк تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банка [sr] банка تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкада [sr] банкада تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкар [sr] банкар تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкарац [sr] банкарац تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкарев, банкаров [sr] банкарев, банкаров تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкарски [sr] банкарски تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкарство [sr] банкарство تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкет [sr] банкет تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкиза [sr] банкиза تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкина [sr] банкина تلفظ 0 رأی
26/01/2011 банкнота [sr] банкнота تلفظ 0 رأی