دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2012 живели! [sr] живели! تلفظ 0 رأی
14/04/2011 пред [sr] пред تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 искористити [sr] искористити تلفظ 0 رأی
14/04/2011 услова [sr] услова تلفظ 0 رأی
14/04/2011 те [sr] те تلفظ 0 رأی
14/04/2011 ће [sr] ће تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 штедњом [sr] штедњом تلفظ 0 رأی
14/04/2011 шта [sr] шта تلفظ 0 رأی
14/04/2011 вези [sr] вези تلفظ 0 رأی
14/04/2011 познавањем [sr] познавањем تلفظ 0 رأی
14/04/2011 прећутати [sr] прећутати تلفظ 0 رأی
14/04/2011 ставља [sr] ставља تلفظ 0 رأی
14/04/2011 ствари [sr] ствари تلفظ 0 رأی
14/04/2011 обратити [sr] обратити تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 које [sr] које تلفظ 0 رأی
14/04/2011 треба [sr] треба تلفظ 0 رأی
14/04/2011 штедње [sr] штедње تلفظ 0 رأی
14/04/2011 пажњу [sr] пажњу تلفظ 0 رأی
14/04/2011 банку [sr] банку تلفظ 0 رأی
14/04/2011 добрим [sr] добрим تلفظ 0 رأی
14/04/2011 штедњу [sr] штедњу تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 грађани [sr] грађани تلفظ 0 رأی
14/04/2011 банкама [sr] банкама تلفظ 0 رأی
14/04/2011 пословним [sr] пословним تلفظ 0 رأی
14/04/2011 учинку [sr] учинку تلفظ 0 رأی
14/04/2011 банке [sr] банке تلفظ 0 رأی
14/04/2011 изабрати [sr] изабрати تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 могу [sr] могу تلفظ 0 رأی
14/04/2011 понуду [sr] понуду تلفظ 0 رأی
14/04/2011 законом [sr] законом تلفظ 0 رأی