دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/11/2013 Bäumchen [de] Bäumchen تلفظ 1 رأی
10/11/2013 hallo [de] hallo تلفظ 1 رأی
10/11/2013 Hauptfigur [de] Hauptfigur تلفظ 0 رأی
10/11/2013 ausgraben [de] ausgraben تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Leihhaus [de] Leihhaus تلفظ 0 رأی
10/11/2013 abspielen [de] abspielen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 blauer Schmetterling [de] blauer Schmetterling تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Schmetterling [de] Schmetterling تلفظ 2 رأی
10/11/2013 Schienenrauhigkeit [de] Schienenrauhigkeit تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Rauigkeitsspektren [de] Rauigkeitsspektren تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Strukturdämpfung [de] Strukturdämpfung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Klassenenergie [de] Klassenenergie تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Radrauigkeit [de] Radrauigkeit تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Immissionsberechnung [de] Immissionsberechnung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsalgorithmen [de] Ausbreitungsalgorithmen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausprogrammierung [de] Ausprogrammierung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Affenhäuser [de] Affenhäuser تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Herzkönig [de] Herzkönig تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsdämpfung [de] Ausbreitungsdämpfung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Radscheibenabsorber [de] Radscheibenabsorber تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ebenenlage [de] Ebenenlage تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsbedingung [de] Ausbreitungsbedingung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsrechnung [de] Ausbreitungsrechnung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Ausbreitungsmodell [de] Ausbreitungsmodell تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Oberbautyp [de] Oberbautyp تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Schienenschleifen [de] Schienenschleifen تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Vorbeifahrtsmessung [de] Vorbeifahrtsmessung تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Aggregatsgeräusch [de] Aggregatsgeräusch تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Antriebsgeräusch [de] Antriebsgeräusch تلفظ 0 رأی
10/11/2013 Eisenbahnlärm [de] Eisenbahnlärm تلفظ 0 رأی