دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2018 spreadable [en] spreadable تلفظ 0 رأی
03/03/2018 Gerard Manley Hopkins [en] Gerard Manley Hopkins تلفظ 0 رأی
03/03/2018 resealable [en] resealable تلفظ 0 رأی
03/03/2018 nominalizer [en] nominalizer تلفظ 0 رأی
03/03/2018 admirals [en] admirals تلفظ 0 رأی
03/03/2018 1874 [en] 1874 تلفظ 0 رأی
03/03/2018 1938 [en] 1938 تلفظ 0 رأی
03/03/2018 ranches [en] ranches تلفظ 0 رأی
03/03/2018 addictions [en] addictions تلفظ 0 رأی
03/03/2018 noise-reducing [en] noise-reducing تلفظ 0 رأی
02/03/2018 The Earnshaws [en] The Earnshaws تلفظ 0 رأی
02/03/2018 Adam Bede [en] Adam Bede تلفظ 0 رأی
02/03/2018 radiatable [en] radiatable تلفظ 0 رأی
02/03/2018 Tramlink [en] Tramlink تلفظ 0 رأی
02/03/2018 digitisable [en] digitisable تلفظ 0 رأی
28/02/2018 Rejuvelac [en] Rejuvelac تلفظ 0 رأی
28/02/2018 Appium [en] Appium تلفظ 0 رأی
01/02/2018 rootled [en] rootled تلفظ 0 رأی
01/02/2018 heaths [en] heaths تلفظ 0 رأی
01/02/2018 Increate [en] Increate تلفظ 0 رأی
01/02/2018 demerits [en] demerits تلفظ 0 رأی
31/01/2018 Brontës [en] Brontës تلفظ 0 رأی
30/01/2018 valorously [en] valorously تلفظ 0 رأی
29/01/2018 Hasselblad [en] Hasselblad تلفظ 0 رأی
29/01/2018 neobank [en] neobank تلفظ 0 رأی
29/01/2018 Congo Basin [en] Congo Basin تلفظ 0 رأی
29/01/2018 outshines [en] outshines تلفظ 0 رأی
29/01/2018 Upper Arlington [en] Upper Arlington تلفظ 0 رأی
27/01/2018 hardish [en] hardish تلفظ 0 رأی
27/01/2018 deictically [en] deictically تلفظ 0 رأی