دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/03/2018 hames [en] hames تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Advanced Mathematics [en] Advanced Mathematics تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Island of Skyros [en] Island of Skyros تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Stephen Spender [en] Stephen Spender تلفظ 0 رأی
09/03/2018 ferment (noun) [en] ferment (noun) تلفظ 1 رأی
09/03/2018 ferment (verb) [en] ferment (verb) تلفظ 1 رأی
09/03/2018 quiche [en] quiche تلفظ 0 رأی
09/03/2018 quiches [en] quiches تلفظ 0 رأی
09/03/2018 auditoria [en] auditoria تلفظ 0 رأی
09/03/2018 reconfiguration [en] reconfiguration تلفظ 0 رأی
09/03/2018 uningenious [en] uningenious تلفظ 0 رأی
09/03/2018 biennale [en] biennale تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Lib-Lab [en] Lib-Lab تلفظ 0 رأی
09/03/2018 auditions [en] auditions تلفظ 0 رأی
09/03/2018 ingeniousness [en] ingeniousness تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Australians [en] Australians تلفظ 0 رأی
07/03/2018 We'd better [en] We'd better تلفظ 1 رأی
07/03/2018 womyn [en] womyn تلفظ 0 رأی
07/03/2018 earth-grazer [en] earth-grazer تلفظ 0 رأی
07/03/2018 Stifles [en] Stifles تلفظ 0 رأی
07/03/2018 water butt [en] water butt تلفظ 0 رأی
07/03/2018 chokingly [en] chokingly تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Barry Hawkins [en] Barry Hawkins تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Laniakea [en] Laniakea تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Sophia Loren [en] Sophia Loren تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Rohinton Mistry [en] Rohinton Mistry تلفظ 0 رأی
04/03/2018 convergent series [en] convergent series تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Jehovah Nissi [en] Jehovah Nissi تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Thomas William Robertson [en] Thomas William Robertson تلفظ 0 رأی
04/03/2018 Arthur Wing Pinero [en] Arthur Wing Pinero تلفظ 1 رأی