دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/03/2018 gymnema sylvestre [en] gymnema sylvestre تلفظ 0 رأی
17/03/2018 transpersonally [en] transpersonally تلفظ 0 رأی
17/03/2018 1797 [en] 1797 تلفظ 0 رأی
17/03/2018 anti-seizure [en] anti-seizure تلفظ 0 رأی
16/03/2018 air-breathing [en] air-breathing تلفظ 0 رأی
16/03/2018 Sezincote [en] Sezincote تلفظ 0 رأی
16/03/2018 convulsing [en] convulsing تلفظ 0 رأی
16/03/2018 Bernard Lovell [en] Bernard Lovell تلفظ 0 رأی
16/03/2018 Costa Book Awards [en] Costa Book Awards تلفظ 0 رأی
16/03/2018 howlite [en] howlite تلفظ 0 رأی
16/03/2018 tagless [en] tagless تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Mindfully [en] Mindfully تلفظ 1 رأی
14/03/2018 moisturisers [en] moisturisers تلفظ 1 رأی
13/03/2018 Lorcainide [en] Lorcainide تلفظ 0 رأی
13/03/2018 Marula [en] Marula تلفظ 0 رأی
13/03/2018 Holothurians [en] Holothurians تلفظ 0 رأی
13/03/2018 yuzu [en] yuzu تلفظ 0 رأی
13/03/2018 Nahuatl [en] Nahuatl تلفظ 0 رأی
10/03/2018 Tao Te Ching [en] Tao Te Ching تلفظ 0 رأی
10/03/2018 otoacoustic [en] otoacoustic تلفظ 0 رأی
10/03/2018 Flamingly [en] Flamingly تلفظ 0 رأی
10/03/2018 teaware [en] teaware تلفظ 0 رأی
10/03/2018 Calorimetry [en] Calorimetry تلفظ 0 رأی
09/03/2018 George Weigel [en] George Weigel تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Loeys–Dietz syndrome [en] Loeys–Dietz syndrome تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Lean UX [en] Lean UX تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Alypius [en] Alypius تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Wiltern [en] Wiltern تلفظ 0 رأی
09/03/2018 hames [en] hames تلفظ 0 رأی
09/03/2018 Advanced Mathematics [en] Advanced Mathematics تلفظ 0 رأی