دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/03/2018 Decadentism [en] Decadentism تلفظ 0 رأی
28/03/2018 Beggar's Opera [en] Beggar's Opera تلفظ 0 رأی
28/03/2018 Phasmids [en] Phasmids تلفظ 0 رأی
28/03/2018 Mr. Brownlow [en] Mr. Brownlow تلفظ 0 رأی
28/03/2018 meeting minutes [en] meeting minutes تلفظ 0 رأی
27/03/2018 1923 [en] 1923 تلفظ 0 رأی
27/03/2018 sojourned [en] sojourned تلفظ 0 رأی
27/03/2018 mood-enhancing [en] mood-enhancing تلفظ 0 رأی
27/03/2018 ramson [en] ramson تلفظ 0 رأی
27/03/2018 fabricatory [en] fabricatory تلفظ 0 رأی
27/03/2018 hat tip [en] hat tip تلفظ 0 رأی
27/03/2018 inter-dealer [en] inter-dealer تلفظ 0 رأی
27/03/2018 externalist [en] externalist تلفظ 0 رأی
27/03/2018 tayberries [en] tayberries تلفظ 0 رأی
27/03/2018 exteriorly [en] exteriorly تلفظ 0 رأی
27/03/2018 externalizer [en] externalizer تلفظ 0 رأی
27/03/2018 advisees [en] advisees تلفظ 0 رأی
27/03/2018 tayberry [en] tayberry تلفظ 0 رأی
27/03/2018 obviated [en] obviated تلفظ 0 رأی
27/03/2018 ternately [en] ternately تلفظ 0 رأی
26/03/2018 Colley Cibber [en] Colley Cibber تلفظ 0 رأی
26/03/2018 Quirinal [en] Quirinal تلفظ 0 رأی
26/03/2018 cipolin [en] cipolin تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Amiga [en] Amiga تلفظ 0 رأی
24/03/2018 bluntest [en] bluntest تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Dimethoate [en] Dimethoate تلفظ 0 رأی
24/03/2018 chrismon [en] chrismon تلفظ 0 رأی
24/03/2018 OALD [en] OALD تلفظ 0 رأی
24/03/2018 peened [en] peened تلفظ 0 رأی
24/03/2018 encomiastical [en] encomiastical تلفظ 0 رأی