دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/03/2018 cipolin [en] cipolin تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Amiga [en] Amiga تلفظ 0 رأی
24/03/2018 bluntest [en] bluntest تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Dimethoate [en] Dimethoate تلفظ 0 رأی
24/03/2018 chrismon [en] chrismon تلفظ 0 رأی
24/03/2018 OALD [en] OALD تلفظ 0 رأی
24/03/2018 peened [en] peened تلفظ 0 رأی
24/03/2018 encomiastical [en] encomiastical تلفظ 0 رأی
24/03/2018 encomiastically [en] encomiastically تلفظ 0 رأی
24/03/2018 synallagmatic [en] synallagmatic تلفظ 0 رأی
24/03/2018 embrue [en] embrue تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Ganesh [en] Ganesh تلفظ 0 رأی
24/03/2018 askable [en] askable تلفظ 0 رأی
24/03/2018 riling [en] riling تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Bilbo [en] Bilbo تلفظ 0 رأی
24/03/2018 synopses [en] synopses تلفظ 0 رأی
24/03/2018 outmatched [en] outmatched تلفظ 0 رأی
24/03/2018 inc [en] inc تلفظ 0 رأی
24/03/2018 aspersions [en] aspersions تلفظ 0 رأی
24/03/2018 instrument panel [en] instrument panel تلفظ 0 رأی
19/03/2018 1881 [en] 1881 تلفظ 0 رأی
19/03/2018 1929 [en] 1929 تلفظ 0 رأی
19/03/2018 ABCs [en] ABCs تلفظ 0 رأی
19/03/2018 ekphrasis [en] ekphrasis تلفظ 0 رأی
18/03/2018 tapirs [en] tapirs تلفظ 1 رأی
18/03/2018 resellable [en] resellable تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Aeromedical [en] Aeromedical تلفظ 0 رأی
18/03/2018 Demoiselle crane [en] Demoiselle crane تلفظ 1 رأی
18/03/2018 keras [en] keras تلفظ 0 رأی
18/03/2018 ioban [en] ioban تلفظ 0 رأی