دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2018 spice [en] spice تلفظ 2 رأی
25/04/2018 shout [en] shout تلفظ 0 رأی
25/04/2018 pickle [en] pickle تلفظ 0 رأی
25/04/2018 sealskin [en] sealskin تلفظ 1 رأی
25/04/2018 ox [en] ox تلفظ 0 رأی
25/04/2018 mink [en] mink تلفظ 0 رأی
25/04/2018 lock [en] lock تلفظ 1 رأی
24/04/2018 grin [en] grin تلفظ 0 رأی
24/04/2018 forest [en] forest تلفظ 0 رأی
24/04/2018 Eve [en] Eve تلفظ 1 رأی
24/04/2018 daughter-in-law [en] daughter-in-law تلفظ 0 رأی
24/04/2018 connect [en] connect تلفظ 2 رأی
24/04/2018 boil [en] boil تلفظ 0 رأی
24/04/2018 bell [en] bell تلفظ 0 رأی
24/04/2018 baked [en] baked تلفظ 1 رأی
24/04/2018 advertise [en] advertise تلفظ 1 رأی
24/04/2018 Slimbridge [en] Slimbridge تلفظ 1 رأی
24/04/2018 Sensualists [en] Sensualists تلفظ 0 رأی
22/04/2018 ommatidia [en] ommatidia تلفظ 0 رأی
22/04/2018 bindi [en] bindi تلفظ 0 رأی
22/04/2018 DUP [en] DUP تلفظ 0 رأی
22/04/2018 subitizing [en] subitizing تلفظ 0 رأی
22/04/2018 granivores [en] granivores تلفظ 0 رأی
22/04/2018 deictics [en] deictics تلفظ 0 رأی
22/04/2018 frugivores [en] frugivores تلفظ 0 رأی
22/04/2018 Semi-fluent [en] Semi-fluent تلفظ 0 رأی
22/04/2018 pulvinus [en] pulvinus تلفظ 0 رأی
22/04/2018 haut-relief [en] haut-relief تلفظ 0 رأی
22/04/2018 Finish off [en] Finish off تلفظ 1 رأی
22/04/2018 overworking [en] overworking تلفظ 1 رأی