دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 Draisine [en] Draisine تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Marsquakes [en] Marsquakes تلفظ 0 رأی
05/05/2018 hempen [en] hempen تلفظ 1 رأی
05/05/2018 Your Highness [en] Your Highness تلفظ 0 رأی
05/05/2018 Nicolaus Copernicus [en] Nicolaus Copernicus تلفظ 0 رأی
05/05/2018 154 [en] 154 تلفظ 0 رأی
05/05/2018 1842 [en] 1842 تلفظ 0 رأی
05/05/2018 corrects [en] corrects تلفظ 1 رأی
05/05/2018 Redgrave [en] Redgrave تلفظ 0 رأی
02/05/2018 boutonniere [en] boutonniere تلفظ 0 رأی
02/05/2018 Studs Lonigan [en] Studs Lonigan تلفظ 1 رأی
02/05/2018 Royal International Air Tattoo [en] Royal International Air Tattoo تلفظ 1 رأی
02/05/2018 vampiricide [en] vampiricide تلفظ 0 رأی
02/05/2018 Kalighat [en] Kalighat تلفظ 0 رأی
02/05/2018 marabou [en] marabou تلفظ 0 رأی
02/05/2018 wagyu [en] wagyu تلفظ 0 رأی
01/05/2018 SPQR [en] SPQR تلفظ 1 رأی
01/05/2018 prismed [en] prismed تلفظ 0 رأی
01/05/2018 circuity [en] circuity تلفظ 0 رأی
01/05/2018 Secluding [en] Secluding تلفظ 1 رأی
25/04/2018 glottalise [en] glottalise تلفظ 0 رأی
25/04/2018 sulphuretted [en] sulphuretted تلفظ 0 رأی
25/04/2018 go out [en] go out تلفظ 1 رأی
25/04/2018 Phoenixes [en] Phoenixes تلفظ 1 رأی
25/04/2018 range [en] range تلفظ 2 رأی
25/04/2018 trouble [en] trouble تلفظ 0 رأی
25/04/2018 tight [en] tight تلفظ 0 رأی
25/04/2018 tender [en] tender تلفظ 0 رأی
25/04/2018 sweep [en] sweep تلفظ 1 رأی
25/04/2018 spyhole [en] spyhole تلفظ 0 رأی