دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2018 quadratus lumborum muscle [en] quadratus lumborum muscle تلفظ 0 رأی
09/01/2018 prebendaries [en] prebendaries تلفظ 0 رأی
09/01/2018 draughtsperson [en] draughtsperson تلفظ 0 رأی
09/01/2018 inculator [en] inculator تلفظ 0 رأی
09/01/2018 reappears [en] reappears تلفظ 0 رأی
09/01/2018 gestational diabetes [en] gestational diabetes تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Chuggington [en] Chuggington تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Siobhán [en] Siobhán تلفظ 0 رأی
08/01/2018 butoxide [en] butoxide تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Galatea [en] Galatea تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Anabaptism [en] Anabaptism تلفظ 0 رأی
08/01/2018 bonzer [en] bonzer تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Trie [en] Trie تلفظ 0 رأی
08/01/2018 draughtier [en] draughtier تلفظ 0 رأی
08/01/2018 draughtiest [en] draughtiest تلفظ 0 رأی
08/01/2018 Poltroonery [en] Poltroonery تلفظ 0 رأی
08/01/2018 front-heavy [en] front-heavy تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Ashkenazi [en] Ashkenazi تلفظ 0 رأی
05/01/2018 familism [en] familism تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Cvent [en] Cvent تلفظ 0 رأی
05/01/2018 ashkenazim [en] ashkenazim تلفظ 0 رأی
05/01/2018 edgier [en] edgier تلفظ 0 رأی
05/01/2018 edgiest [en] edgiest تلفظ 0 رأی
05/01/2018 weathers [en] weathers تلفظ 0 رأی
05/01/2018 wandless [en] wandless تلفظ 0 رأی
05/01/2018 Diderot [en] Diderot تلفظ 0 رأی
05/01/2018 dayless [en] dayless تلفظ 0 رأی
05/01/2018 yearless [en] yearless تلفظ 0 رأی
05/01/2018 alphabet soup [en] alphabet soup تلفظ 0 رأی
04/01/2018 Gilbraith [en] Gilbraith تلفظ 0 رأی